Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Accés

De conformitat amb el que disposa l'article 2.1.a) del Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30-10-2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, el perfil d'ingrés a la doble titulació Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal  que es proposa es correspon amb el de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o en un altre títol universitari de Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 de l'esmentat Reial Decret 775/2011.

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió a la doble titulació que es proposa s'ha tingut en compte el que disposen els articles 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, així com el que estableix la Llei 34/2006, d'accés a les professionsd'advocat i procurador dels Tribunals i el Reial decret 775/2011, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006.

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
  • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

  • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Si el nombre d'aspirants a cursar la doble titulació és superior al nombre de places ofertades, es preveu que la Comissió d'Estudis del Màster en Advocacia pugui dur a terme un procés de selecció dels alumnes que, finalment, el cursaran. En aquest procés de selecció es valorarà:

        i.    La nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta en el certificat acadèmic oficial.

      ii.     En el cas que dos o més alumnes tinguin la mateixa qualificació, es preveu la resolució d'un cas pràctic

Per al cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Més informació

More information

Calendari de preinscripció i matrícula

PRIMER TERMINI

- Preinscripció: de l’1 de març al 23 de juny de 2022 (enllaç per fer la preinscripció)

Resolució: 15 de juliol de 2022.

- Matrícula: 26 i 27 de juliol de 2022. (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 28 de juliol de 2022.

- Modificacions de la matrícula: 13 i 14 d’octubre de 2022. (enllaç per fer modificacions)

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció: del 29 de juliol al 9 de setembre de 2022. (enllaç per fer la preinscripció)

- Resolució: 16 de setembre de 2022.

- Matrícula: 26 i 27 de setembre de 2022. (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 27 de setembre de 2022.

- Modificacions de la matrícula: 13 i 14 d’octubre de 2022. (enllaç per fer modificacions)

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat