Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Objectius i competències

El model de formació que promou l’espai europeu d'educació superior (EEES) incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional. Al llarg d’aquests estudis caldrà, doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia.

 

Competències generals

 1. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 2. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 3. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigirida o autònoma.
 7. Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 8. Coneixement de les diferents perspectives d'abordatge del comportament antisocial.
 9. Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància juridicopenal.
 10. Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.
 11. Delimitació de grans grups delictius.
 12. Coneixement del sistema de sancions penals.
 13. Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.
 14. Diferenciació entre la resolució pacífica i l'adversarial de conflictes.
 15. Comprensió de l'estructura del procés penal.
 16. Coneixement de mecanismes que tendeixen a la desvictimització.
 17. Comprensió de factors incidents en el procés de victimització.
 18. Coneixement de les teories de la criminalitat.
 19. Destresa en l'ús de mètodes d'investigació criminològico-empírics.
 20. Destresa en l'ús de metodologia d'investigació jurídica.
 21. Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
 22. Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema juridicopenal.
 23. Coneixement dels factors que incideixen en el disseny de les polítiques criminals.
 24. Coneixement de les especificitats pròpies de la criminalitat d'empresa.
 25. Coneixement del tractament jurídic de la violència de gènere.

Competències específiques

 1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els/les advocats/as per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 2. Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 3. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.
 4. Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 6. Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat/da.
 7. Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 9. Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 12. Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat/a.
 13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 15. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 16. Capacitat per utilitzar informació comptable rellevant.
 17. Correcta expressió oral i escrita del llenguatge tècnic.
 18. Domini d'una llengua estrangera.
 19. Domini de les TIC.
 20. Aptitud per aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins de la seua àrea d'estudi.
 21. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
 22. vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 23. Capacitat per comunicar les pròpies conclusions –i els coneixements i raons finals que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 24. Possessió d'habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 25. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.
 26. Capacitat de treball en equip.
 27. Capacitat de gestió adequada de la informació.